Kalite Politikamız

TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi – Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar ve yasal şartlara uygun olarak;

 • Ölçme ve değerlendirme prosedürleri adaylara açık, adil ve önyargıdan uzak bir şekilde olması sağlanacaktır,
 • Ölçme ve değerlendirme kayıtları doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınacaktır,
 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olması sağlanacaktır,
 • Ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirmesi sağlanacaktır,
 • Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınması sağlanacaktır,
 • Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynaklar temin edilecektir,
 • Belgelendirme başvurusunda bulunan adaylara ayırımcılık yapılmayacak; Adaylar belgelendirme hizmetlerinden eşit şekilde yararlanacaklar, itiraz ve şikayetleri en kısa zamanda değerlendirilecektir,
 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınacak tüm adayların eşit muamele görmesi sağlanacaktır,
 • Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uygun tüm adayların ölçme ve değerlendirilme imkânına erişimi sağlanacaktır,
 • Her belgelendirme için, gerekli şartlar önceden belirlenecek belgelendirme faaliyetine temel teşkil eden teknik şartlar belirlenerek, herkes hizmetlere eşit imkan ve adil ücret ile ulaşabilecektir.
 • Belgelendirme hizmetlerine ulaşım imkanı başvuran kişiye, kuruluşa veya şirkete göre farklılık göstermeyecektir,
 • Verilecek hizmetlerle ilgili olarak tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunulmayacaktır.
 • Adaylardan, belgelendirme faaliyetine konu olan mesleklere ait UMS ve UY’lerde belirlenen koşullar dışında herhangi bir özel koşul talebinde bulunulmayacaktır.
 • Eron Akademi, tarafsızlık ilkesi ile çelişmemesi için kendi çalışanlarını belgelendirmeyecektir.
 • Belgelendirme başvurusunda bulunacak, bulunan ve belgelendirilen tüm adaylarla iletişim içinde olunacak, iletişim için aracı olarak telefon, elektronik posta ve web sitesi üzerinden iletişim araçları kullanılacaktır.
 • Adaylara verilecek şifre ile ve TC Kimlik numaraları ile web sitemiz üzerinden sunulan kendilerine özel bilgi alanlarına erişmeleri, itiraz ve şikâyet gibi konularla ilgili merkezimize ulaşımları sağlanacaktır.
 • Belgelendirme süreçleri ile ilgili tüm bilgilendirmeler isteyen herkesin erişebileceği şekilde web sitemiz aracılığı ile sağlanacaktır.
 • Merkezimize ulaştırılan itiraz ve şikâyetler, mümkün olan en kısa zamanda incelenecek ve değerlendirme sonucu mutlaka itiraz ve şikâyetler sahibine iletilecektir. (İtiraz ve Şikayet Prosedürü)
 • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçları dikkate alınacaktır,
 • Ölçme ve değerlendirme işlemlerinin geçerli ve güvenilir olması ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmesini önleyecek nitelikte olması sağlanacaktır,
 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulması sağlanacaktır,
 • Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontroller sağlanacaktır,
 • Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetleri periyodik olarak yürütülecektir,
 • Yapılacak İç doğrulamaların Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’nin 6. maddesi “h” fıkrasına ve MYK İç Doğrulama Rehberine uygun olması ve Eron Akademi bünyesinde görev yapan tüm değerlendiriciler ile Eron Akademi’nin Yetkilendirildiği tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsaması sağlanacaktır,
 • İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olması sağlanacaktır,
 • İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasının sağlanacaktır,
 • Adayların ölçme ve değerlendirme kararlarını web sitesinden sorgulayabilmesi ve/veya bu kararlara posta yolu ile veya online itiraz edebilmeleri sağlanacaktır,
 • Eron Akademinin sunduğu hizmetlere ilişkin şikâyetler Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından kayda alınıp, belgelendirme müdürüne gereği yapılmak üzere iletilecek, prosedürde belirtilen yasal sürede yapılan işlem hakkında adaya bilgi verilecektir,
 • Eron Akademi’ye belgelendirilmek üzere başvuran tüm adaylar belgelendirme süreci ile birlikte itiraz/şikâyet süreci ve prosedürüne ilişkin olarak da bilgilendirilecektir,
 • Adaların itiraz süreçlerinde öncelikli olarak aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmaları sağlanacaktır,
 • İtiraz ve şikayetlerde adaylara takip etmeleri gereken süreçler sırası ile açıkça belirtilecektir,
 • Açıklık ve adilliğin sağlanması açısından her itiraz/şikâyet Eron Akademi kalite sistemi içinde oluşturulan standart formlarda kayıt altına alınacak, süreç sonuna kadar formlarda izlenebilecektir,
 • İtiraz ve şikayetlerle ilgili formlar dosyalarında ve arşivde gerektiğinde incelenmek üzere saklanacaktır,
 • Eron Akademi bünyesinde gerçekleştirilecek tüm belgelendirme faaliyetlerinde adayların ve personelin sağlığını koruyacak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gereğince alınacaktır,
 • Personel, adaylar, ziyaretçiler, denetçiler, yükleniciler ve diğer personel hem kendilerine hem de birbirlerine karşı olan iş sağlığı ve güvenliği kurallarını içeren yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirileceklerdir,
 • İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilecektir,
 • Potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve en aza indirgenmesi amacıyla yıllık iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmelerinde bulunulacaktır,
 • Tüm kişilerin ilgili risklerden haberdar olmaları ve gereken eylemleri yerine getirmeleri sağlanacaktır
 • Tüm kişilerin iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili eylemlerinin yerine getirilmesine nezaret etmelerinin sağlanması amacıyla gerekli talimat hazırlanıp tebliğ edilecek, eğitim sağlanacak ve gözetimde bulunulacaktır,
 • Eron Akademi bünyesinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun ekipman sağlanacaktır,
 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personel ve adayların görüşlerine başvurulacaktır,
 • Güvenli çalışma sistemleri uygulanacaktır ve risk teşkil eden durumların kontrol altında tutulması sağlanacaktır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulması sağlanacaktır,
 • Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmaları sağlanacaktır,
 • Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesi ve karşılanması sağlanacaktır,
 • Yeni personelin, ekibe katıldığında tüm eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına cevap veren, Eron Akademinin acil durum prosedürü ile iş sağlığı ve güvenliğini de içeren uyum eğitimini alması sağlanacaktır,
 • Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılacak ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişimleri sağlanacaktır,
 • Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlanarak bu konudaki risk en aza indirgenecektir,
 • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt verilecektir,
 • Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturması standardize edilecek ve kayıt altına alınacaktır,
 • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunulacaktır,
 • Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilecektir,
 • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir,
 • Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirlerin alınacak ve prosedürler bu doğrultuda işletilecektir,
 • Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçilecek ve ilgili durumlar şeffaf bir şekilde kayıt altına alınacaktır,
 • Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumu en aza indirgenecektir,
 • Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumu ortadan kaldırılacaktır,
 • Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir alınacaktır,
 • Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi sağlanacaktır

Sormak ya da Danışmak istediğiniz her konu için