Belge Kullanım Sözleşmesi

Ad Soyad: TC Kimlik No:
Doğum Yeri Doğum Tarihi
Baba Adı:
Adres:
Kapsam/Yeterlilik Birimleri:

 

ERON AKADEMİ ile aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişi, aşağıda belirtilen taahhüt ve anlaşma şartları hususunda karşılıklı anlaşmışlardır.

  1. Tanımlar ve Kısaltmalar

TL           :   ERON AKADEMİ

MYK      :   Mesleki Yeterlilik Kurumu

Aday       :   Belirlenmiş olan ön şartları karşılayan ve belgelendirme sürecine katılmasına izin verilen başvuru sahibi.

Belgeli Kişi : ERON AKADEMİ tarafından yapılan sınav sonucu başarılı olan ve belge almaya hak kazanan kişi.

  1. Belgelendirme Genel Kuralları

–              Bu sözleşme, bir nüsha hazırlanır ve ERON AKADEMİ tarafından adayın kişisel dosyasında saklanır. Sözleşmenin bir kopyası adaya verilecektir.

–              Sözleşme kural ve şartları, her iki tarafın onayı ile yürürlüğe girecektir. Sözleşme, belgenin geçerliliği süresince ve ERON AKADEMİ tarafından yazılı veya sözlü görüşme ile veya web sayfasında kamuya açık bildirim ile değişiklik yapıldığına dair bilgilendirme yapılmadığı sürece geçerlidir.

–              Mevzuat gereği veya gerekli görüldüğünde, sınav görevlileri tarafından adaylara yapılan bildirim sonrasında, sınavların sesli ve görüntülü kayıtları alınmaktadır.

–              Belge MYK mülkiyetinde olup, sözleşmede tarif edilen konular, kurallar ve şartlar yerine getirilmediğinde belge iptal edilecektir.

  1. ERON AKADEMİ’nin Yükümlülükleri

–              ERON AKADEMİ, belgelendirme prosesleriyle ilgili dokümanlarını, herkesin erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde ilan edilmiş web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan eder,

–              Hizmet alanın kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlanır. Adayın kişisel bilgileri ERON AKADEMİ tarafından diğer kişi veya kurumlara belge sahibinin yazılı izni olmadan verilmeyecektir. Yasalar gereğince belge sahibine ait bilgilerin açıklanması gerektiğinde belge sahibine hangi bilgilerin verileceği önceden bildirilecektir.

–              Belgelendirme programında belirtilen şartları sağlayan tüm adayların başvuruları kabul edilecektir. Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında adaylar bilgilendirilecektir.

–              Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge, belgelendirme şartlarının ve kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları ERON AKADEMİ’nin web sayfasında yayınlar.

–              Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamaklar.

–              ERON AKADEMİ logo kullanım şartlarını belgelendirilmiş adayların erişimine açık olacak şekilde ERON AKADEMİ’nin web sayfasında duyurur.

–              Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetler, tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilecektir.

  1. Adayın Sorumlulukları

–              Aday, ERON AKADEMİ’ye sunduğu tüm evrak, doküman ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Hatalı ve eksik bildiriminden kaynaklı maddi ve manevi hak kayıplarına uğranılması durumunda, ERON AKADEMİ sorumlu gösterilemez.

–              Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş kurallara uygun davranılacaktır. Sınavlarda hileli yola başvurulmayacak, sınav dokümanı ve materyallerinin gizliliğini korunacaktır. Sınav sırasında edinilen ve ERON AKADEMİ tarafından gizli olarak kabul edilen her türlü bilgi saklı tutulacak, paylaşılmayacaktır.

–              Sınav sırasında ve sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak, ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunulmayacaktır.

–              Aday, başvurudan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödemeyi kabul etmektedir.

  1. Belgeli Kişi Sorumlulukları

–              Belgeyi kullandırma hakkı, belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkileri ERON AKADEMİ’ye aittir.

–              Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları ERON AKADEMİ’in web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlenecektir. Bu konulardaki gereklilikler, belirtilen süreler içinde yerine getirilecektir.

–              Belge ile ilgili olarak, yalnız verilen belgenin kapsamı dâhilinde talepte bulunacaktır.

–              TERON AKADEMİ’nin ve MYK’nın logosu yanıltıcı biçimde kullanılmayacaktır. ERON AKADEMİ web sayfasında ilan edilen logo kullanım şartlarına uyulmaması halinde belge askıya alınır ya da iptal edilir.

–              Belgede yer alan bilgilerin değişmesi, belgenin geçerli olarak kalabilmesi için gerekli koşulları sağlayamama gibi durumlarda ERON AKADEMİ’ye yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.

–              Belge, yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanılmayacaktır. Belgeli kişinin yeterlilikleri ile ilgili şüphe oluşması halinde, belgeli kişi yeniden sınava tabi tutulacaktır.

–              Belgelendirme ile ilgili olarak ERON AKADEMİ’yi yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunulmayacaktır.

–              Belgenin askıya alınması ve iptal edilmesi durumunda, ERON AKADEMİ’ye herhangi bir atıf içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verilecek ve ERON AKADEMİ tarafından verilen bütün belgeler ERON AKADEMİ’ye iade edilecektir.

–              ERON AKADEMİ belgenin geçerliliğini kontrol etmek için gerektiğinde bilgi talep edebilecektir. Bu durumda eksiksiz ve doğru bilgi verilecektir.

–              ERON AKADEMİ tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını ERON AKADEMİ’ye sunulacaktır.

–              ERON AKADEMİ tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde belge askıya alınır ya da iptal edilir.

–              Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve ERON AKADEMİ tarafından ilan edilen yöntemle 15 (on beş) iş günü içinde belgenin iade edilmesi gerekmektedir.

–              Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda ERON AKADEMİ web sayfasındaki kişisel bilgileri ERON AKADEMİ tarafından yayından kaldırılır.

–              Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, ERON AKADEMİ tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uyulması gerekmektedir. Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikler sağlanamaz ise belge ERON AKADEMİ’ye 15 (on beş) iş günü içinde iade edilir.

–              Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için ERON AKADEMİtarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirilmelidir.

–              Belgeli kişi, belgesini kaybetmesi durumunda, bir dilekçe ile ERON AKADEMİ’ye bilgi vermek zorundadır.

–              Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak TERON AKADEMİ’ye bildirilmesi ve güncelliğinin sağlanması gerekmektedir.

–              Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla sorumludur. Belge, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanılamaz.

–              Belgelendirilmiş aday, belgesini iş yaptığı alan haricinde veya tartışmaya yol açabilecek şekilde kullanamaz.

Yukarıda belirtilen tüm hak ve yükümlülükleri anladığımı ve bu hükümlere uygun davranacağımı sözleşmede geçen bütün şartları kabul ettiğimi ve içeriğine tamamen uyacağımı beyan ederim.

BELGELİ KİŞİ

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

TARİH

İMZA

ERON AKADEMİ

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

TARİH

İMZA

Sormak ya da Danışmak istediğiniz her konu için